torstai 18. huhtikuuta 2013


Osaamistarvekyselyn tulokset:

Biotaloudessa tarvitaan monialaisia osaajia


 
Maaliskuun aikana toteutettiin kysely biotalouden osaamistarpeista. Tavoitteena oli kartoittaa ja täsmentää, millaisia osaamistarpeita kestävään luonnonvaratalouteen ja biotalouteen siirtyminen synnyttää luonnonvara- ja ympäristöalan eri toimialoilla ja eri työtehtävissä. Sähköiseen kyselyyn vastasi yhteensä 41 henkilöä, joista valtaosa edusti koulutussektoria (23), mutta vastaajina oli myös hallinnon, tutkimuksen ja kehityksen, järjestöjen ja neuvonnan sekä yritysten edustajia.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan annettuja osaamistarpeita oman toimialan, esim. maatalouden, puutarhatalouden tai metsätalouden näkökulmasta: millaista osaamista alan erilaisissa työtehtävissä tarvitaan. Arvioitavat osaamistarpeet pohjautuivat kirjallisiin lähteisiin sekä helmikuussa järjestetyn asiantuntijatyöpajan tuloksiin. Osaamistarpeet oli kyselyssä jaoteltu seuraaviin luokkiin:
  • Materiaalivirtojen hallinta
  • Teknologia- ja prosessiosaaminen
  • Ekosysteemit ja luonnonvarojen käyttö
  • Kestävä tuote- ja tuotannon suunnittelu
  • Liiketoimintaosaaminen
  • Muut biotalouden osaamistarpeet
  • Yleiset taidot

Luonnonvara-ala biotalouden keskiössä
Luonnonvara- ja ympäristöalan merkityksen nähtiin kasvavan biotalouteen siirryttäessä, sillä uusiutuvien luonnonvarojen hallinta ja kestävä käyttö ovat biotalouden keskiössä. Kestävä luonnonvaratalous ja biotalous tuovat alalle myös muutostarpeita ja haasteita. Nykyisten tuotteiden ja palveluiden, kuten ruuan, puutavaran, bioenergian ja elämys-palveluiden lisäksi luonnonvarataloudessa tulisi varmistaa ekosysteemipalveluiden ylläpito ja ainekiertojen kestävyys sekä tuottaa ratkaisuja ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tämä edellyttää kestävyys-näkökulman integroimista kaikkeen luonnonvarojen hallintaan ja käyttöön.

Biotaloudessa keskeisenä osaamistarpeena kaikilla aloilla ja koulutusasteilla pidettiinkin tuotannon/toiminnan ympäristövaikutusten ja riskien tunnistamista sekä haittojen ennalta ehkäisyä. Myös kokonaisvaltainen kestävän kehityksen ulottuvuuksien ymmärtäminen ja huomioon ottaminen luonnonvarojen käytössä nousi esiin keskeisenä osaamisena.

Keskeisiä ammatillisia taitoja luonnonvaratalouden kestävyyden turvaamisessa ovat mm. uusiutuvien luonnonvarojen käytön seuranta ja mittaaminen, vesitalouden hallinta ja luonnonvarojen kierrättäminen, erityisesti ravinteiden hyödyntämiseen esimerkiksi tuhkan tai lietteen muodossa.

 
 
Liiketoimintamahdollisuuksia monialaisille osaajille
Biotalouden myötä luonnonvara-aloille uskotaan syntyvän uusia toimintoja ja uutta elinkeinotoimintaa. Perusmaatalouden lisäksi maaseudulle tulee uusia työ- ja liiketoiminta-mahdollisuuksia esimerkiksi terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen (Green Care), viljeltyjen ja luonnontuotteiden jalostukseen, bioenergiantuotantoon sekä erilaisten luonto- ja maisemapalveluiden tuottamiseen. Luonnonvara-alan ammattilaisilta tämä edellyttää myös uudenlaisia osaamisia ja taitoja: biotaloudessa tarvitaan monialaisia ammattilaisia.

Substanssiosaamisen lisäksi tarvitaan myös liiketoimintaosaamista kuten yrittäjyyttä, uusien liiketoimintamallien soveltamista, asiakaslähtöistä tuote- ja palvelusuunnittelua sekä tuottajien verkostoitumista ja yhteistyötä.

Teknologian soveltamista kestäviin ratkaisuihin
Kestävät ratkaisut edellyttävät luonnonvara-alan ammattilaisilta teknologista osaamista ja prosessien hallintaa. Osaamista tarvitaan erityisesti bioenergian sekä suljettuihin ainekiertoihin perustuvien tuotantojärjestelmien toteuttamiseen, käyttöön ja ylläpitoon. Informaatioteknologian osaamista ja soveltamista tarvitaan mm. hajautetun tuotannon hallintaan ja ohjaukseen. ”High tech” -osaamisen lisäksi tarvitaan myös yksinkertaiseen ja toimintavarmaan teknologiaan perustuvien ratkaisujen hallintaa.

Biotalouteen liittyy keskeisesti myös ekologisten ja biologisten prosessien ymmärrys ja soveltaminen. Osaamista tarvitaan esimerkiksi luonnonmukaisesta tuotannosta, biologisista kasvinsuojelu- ja torjuntamenetelmistä sekä muista kestävistä viljelyteknologioista, joilla edistetään maaperän tuotantokykyä ja ravinteiden tehokasta hyödyntämistä. Myös tuotannon sopeuttaminen muuttuvaan ilmastoon edellyttää ekologisen osaamisen soveltamista esimerkiksi kasvatettavien/viljeltävien lajikkeiden valinnassa. Kaiken kaikkiaan perusluonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan osaamisen ja soveltamisen tarve kasvaa kaikilla aloilla ja koulutusasteilla.

Biotaloudessa tarvitaan monipuolisia työelämätaitoja
Biotalouteen liittyvä uudenlainen lähestymistapa luonnonvarojen hallintaan ja käyttöön edellyttää alan ammattilaisilta myös monipuolisesti yleisiä työelämätaitoja. Uusien ratkaisujen tarve edellyttää innovatiivisuutta, rohkeutta etsiä ja kokeilla uusia ratkaisuja sekä ongelmanratkaisutaitoja, tiedon ja osaamisen soveltamista käytännön ongelmien ratkaisussa. Uusien ratkaisujen jalkauttaminen ja laaja käyttöönotto edellyttää alan ammattilaisilta ja palveluntuottajilta myös neuvonta- ja ohjaustaitoja.

Monet biotalouden ratkaisut ja mahdollisuudet edellyttävät monialaista lähestymistapaa ja osaamista, joten luonnonvara-alan ammattilaiset tarvitsevat taitoa työskennellä monialaisissa ryhmissä. Luonnonvara-alan osaaminen voi yhdistyä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan, elintarvikealan, energia-alan tai matkailualan osaamiseen.

 

Tarvetta ammattien ja tutkintojen päivittämiselle
Kyselyssä pyydettiin vastaajia myös arvioimaan, miten nykyisiä luonnonvara- ja ympäristöalan tutkintoja ja ammatteja tulisi päivittää vastaamaan biotalouden osaamistarpeita. Alalle arveltiin syntyvän joitakin kokonaan uusia ammatteja ja työnkuvia. Useimmiten mainittiin hyvinvointipalveluihin, materiaalivirtojen hallintaan, bioenergiaan ja muuhun uusiutuvaan energiaan liittyvät ammatit sekä biotalouteen liittyvät neuvonta- ja suunnittelutehtävät.

Suurin päivitystarve on kuitenkin olemassa olevien ammattien täydentämisessä ja osaamisten uudenlaisessa yhdistelemisessä. Biotalous haastaa toimialojen ja koulutusalojen välisiä raja-aitoja.


Kyselyn tulosten pohjalta järjestetään toukokuussa työpaja, jossa tutkintojen ja koulutuksen kehittämistarpeita tarkastellaan tarkemmin yksittäisten tutkintojen tasolla. Työpajaan kutsutaan mm. luonnonvara- ja ympäristöalan tutkintotoimikuntien edustajia. Tavoitteena on saada eväitä tutkintojen sisältöjen ja tutkintorakenteen kehittämiseen. Kokonaisuudessaan selvityksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti